Úvod

Krmné směsi

 

Obchodní společnost  ZZN Pelhřimov  a.s.  patří  mezi největší  výrobce krmných směsí na českém trhu s kapacitou výroby  200 000 tun  ročně. Disponuje moderní technologií výroby v provozech VKS Pelhřimov a VKS Záhoří u Písku. Prodáváme krmné směsi  zákazníkům do více než 30 regionů České republiky. Máme dlouhodobé zkušenosti s úspěšným prodejem našich produktů do velkých a významných chovů se všemi kategoriemi zvířat.

Usilujeme o vysokou prestiž  ve výrobě a prodeji bezpečných krmných směsí ve smyslu „Safety Feed - Safety Food“  a  k naplňování tohoto  kréda přispíváme  i řízením environmentálních aspektů a rizik vznikajících v souvislosti s ostatními činnostmi a procesy v naší společnosti. Výroba a prodej krmných směsí a skladování surovin pro jejich výrobu je certifikována v rámci integrovaného management  systému mezinárodní společnosti Det Norske Veritas. V rámci tohoto systému je certifikováno plnění požadavků norem ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, Systém kontroly kritických bodů HACCP je obsažen již v normě ISO 22000. Tento integrovaný management  systém je akreditován společnostmi UKAS a RvA.  Zároveň společnost  ZZN Pelhřimov vlastní certifikát GTP. V roce 2007 se společnost  přihlásila k plnění požadavků vyplývajících z nařízení o Hygieně krmiv 183/2005 EU a je registrována u UKZUZ jako výrobce krmiv splňující tyto požadavky. Dále naše společnost  v oboru výrobců krmiv ČR splnila i veškeré požadavky vyplývající  ze zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a bylo jí vydáno rozhodnutí o integrovaném povolení pro výrobu krmných směsí v Pelhřimově a v Záhoří u Písku. Pro vlastní výrobu a prodej krmných směsí v Pelhřimově byla naše společnost  certifikována systémem pro zajištění bezpečnosti  krmiv: GMP+B1. Tímto rozvíjením a zdokonalováním integrovaného systému řízení všech činností a procesů chceme docílit, že naši zákazníci, dodavatelé a ostatní veřejnost, budou vnímat naši společnost  jako společnost  s nadstandardním systémem řízení všech činností a procesů. Od října 2016 je dále společnost  ZZN Pelhřimov a její VKS v Pelhřimově držitelem osvědčení certifikační společnosti  BUREAU VERITAS, které potvrzuje, že její produkty v oblasti krmných směsí pro mléčný skot neobsahují GMO-geneticky modifikované organismy dle nařízení (ES) č. 1829/2003 a č. 1830/2003.                                                        

Moderní technologie ve výrobně krmných směsí zajišťuje vysokou přesnost, bezpečnost a spolehlivost výroby. Ve výrobně krmných směsí v Pelhřimově jsou nainstalovány dvě samostatné výrobní linky a to pro oddělenou výrobu krmných směsí s použitím povolených živočišných komponentů a bez nich. Výrobna krmných směsí v Záhoří u Písku je specializovaná na výrobu krmných směsí pro monogastry (prasata, drůbež, ostatní , mimo přežvýkavců) a je vybavena obdobnou technologií jako výrobna krmných směsí v Pelhřimově. Svými parametry jsou obě výrobny krmných směsí  plně srovnatelné s ostatními výrobci průmyslových krmiv v rámci celé Evropské unie, v některých parametrech, jako je tepelné ošetření krmných směsí, splňují i nadstandardní požadavky pro výrobu krmiv. Našim zákazníkům nabízíme úplný prodejní servis v podobě kvalitních krmivářských programů pro optimalizaci krmných směsí a poradenství přímo v chovech. Pravidelnou kontrolou kvality krmných směsí a surovin zajišťujeme prodej bezpečných výrobků do potravinového řetězce.

1. Prodej krmných směsí

Naše společnost nabízí svým zákazníkům široký sortimentem výrobků pro všechny kategorie běžně chovaných hospodářských zvířat.

Základním sortimentem  jsou krmné směsi pro:

  • prasata
  • drůbež
  • skot
  • ostatní

U každého druhu nabízíme výrobu a dodání  ještě několik dalších variant dle příslušného plemene  a potřeby zákazníka. Doprava krmných směsí přímo na farmy našich zákazníků je zajištěna moderními bezezbytkovými přepravníky krmiv.

2. Prodej medikovaných krmných směsí

Naše společnost je též držitelem certifikátu pro výrobu medikovaných  krmiv. Jsme tak schopni na základě vypracovaného a předaného receptu veterinárním lékařem vyrobit a dodat krmnou směs vyrobenou na míru pro daný chov.

3. Výroba krmných směsí mobilními míchárnami

Naše společnost nabízí jako alternativu pro zákazníky i výrobu krmných směsí mobilními míchárnami přímo v zemědělských podnicích z jejich vlastních krmných obilovin viz. odkaz menu MVKS.

4. Laboratorní kontrola

Kvalitní výroba  krmných směsí se neobjede bez kvalitního laboratorního zázemí. Toho si je plně vědoma i naše společnost. Proto jsou pod přísnou kontrolou  veškeré suroviny na příjmu, kontrole podléhají i všechny  mezioperační procesy a bezvýsledné kontroly není propuštěn k zákazníkovi žádný produkt. Laboratorní kontrola byla rozšířena i na vlastní stanovení přítomnosti salmonel a mykotoxinů v nakupovaných surovinách a vyráběných krmných směsích.

SAFETY FEED – SAFETY FOOD

Komplexní program hygieny výroby krmných směsí v naší společnosti ZZN Pelhřimov a.s. tvoří souhrn několika opatření, umožňující účinně kontrolovat hygienickou nezávadnost vyráběných produktů. Jedná se zejména o zamezení kontaminace nežádoucí mikroflórou především původci bakteriálních zoonóz nebezpečných zdraví člověka ( Salmonella sp.apod.,). Tento speciální program  zahrnuje i  kontrolu výskytu plísní a mykotoxinů a zamezení jejich růstu ve skladovaných surovinách  a následně při výrobě a skladování krmných směsí. Součástí programu je mimo tepelného ošetření krmných směsí v hygienizéru i použití přípravku s vysokým baktericidním účinkem a eliminací mikroorganismů rodu Salmonella.  Přípravek obsahuje i protiplísňový komplex s  rychlou fungistatickou účinností a to ihned bezprostředně po aplikaci. Protikvasinkový a aktivační komplex pak zamezuje další růst nežádoucí mikroflóry. Všemi těmito kroky chceme docílit toho, aby námi dodávaná krmná směs měla dostatečnou ochranu pro uskladnění přímo na farmě našich zákazníků.

Naše společnost  bude i nadále zdokonalovat  „Program hygieny a bezpečnosti krmiv“ s cílem maximálního omezení rizik a zvýšení kvality námi dodávaného produktu. S tím souvisejí  samozřejmě i další investice do technologického vybavení výroben krmných směsí v Pelhřimově a v Záhoří u Písku. Pro zvyšování kvality prodávaných krmných směsí budeme i nadále investovat do testování nových produktů v Mezinárodní testační stanici drůbeže v Ústrašicích  a ve vlastních chovech v rámci koncernu  Agrofert. Cílem je i v rámci inovačního procesu živinového složení krmných směsí  pokračovat v ověřování výživných parametrů krmných odrůd obilovin zejména pak krmné  pšenice. Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný naší společností společně s majiteli jednotlivých odrůd  a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kdy výsledky jsou následně ověřovány přímo ve výkrmu brojlerů v Mezinárodní testační stanici v Ústrašicích. Zjištěné výsledky jsou pak ihned uplatňovány v praxi u našich zákazníků.

V případě zájmu o uvedené produkty, kontaktujte našeho regionálního obchodního zástupce.

Kontakt: poradenství, informace

Ing. Karel Karel, vedoucí produktový manažer

Telefon: 602 245 075, Email: karel.karel@zznpe.cz

 

Ing. Petr Vaněk, produktový manažer

Telefon: 602 312 767, Email: petr.vanek@zznpe.cz

 

Ing. Věra Cvrčková, produktový manažer

Telefon: 602 459 294, Email: vera.cvrckova@zznpe.cz

 

Ing. Ladislav Zigáček, produktový manažer

Telefon: 607 927 086, Email: ladislav.zigacek@zznpe.cz

 

Ing. Pavel Provazník, produktový manažer

Telefon: 721 505 741, Email: pavel.provaznik@zznpe.cz