Úvod

Úvod

Přehled obchodních podmínek ZZN Pelhřimov a.s.

A. Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej krmných směsí

B. Všeobecné dodací a platební podmínky

C. Všeobecné jakostní podmínky

 

A. Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej krmných směsí

     

ZZN Pelhřimov a.s.

393 01 Pelhřimov, Nádražní 805,  IČ 46678140, DIČ CZ46678140

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 496

dle § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen všeobecné podmínky)

Článek 1.

Obecná ustanovení

       Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv, jejichž předmětem koupě jsou krmné směsi, uzavíraných mezi prodávajícím ZZN Pelhřimov a.s. a kupujícím. Převzetí těchto všeobecných podmínek a souhlas s nimi stvrzuje kupující v kupní smlouvě či objednávce nebo podpisem těchto všeobecných podmínek. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy použité v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“) význam, uvedený ve všeobecných podmínkách. V případě rozporu mezi smlouvou a všeobecnými podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno ve smlouvě. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky se vztahují výhradně na produkt krmné směsi.     

Článek 2.

Rozsah použití všeobecných podmínek

1. Tyto všeobecné podmínky upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností ZZN Pelhřimov a.s. při prodeji zboží- krmné směsi (dále jen „prodávající“) třetím osobám jakožto kupujícímu, vyjma případu, kdy jejich použití, ať už zcela nebo z části bude vyloučeno ujednáním smluvních stran v rámci kupní smlouvy. Tyto všeobecné podmínky se nevztahují na jiné produkty vyjma krmných směsí, se kterými ZZN Pelhřimov obchoduje, neboť tyto ostatní produkty a jejich dodávky jsou upraveny speciálními dodacími podmínkami.

2. Tyto všeobecné podmínky jsou rovněž součástí kupních smluv, vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky kupujícího a potvrzené prodávajícím.

Prodávající akceptuje pouze písemnou objednávku, doručenou osobně, poštou nebo faxem do sídla prodávajícího, nebo elektronicky e-mailem. Každá objednávka musí obsahovat všechny dále uvedené náležitosti:

- úplnou identifikaci subjektu kupujícího (obchodní firma a sídlo kupujícího, IČ, DIČ, pokud je plátkem DPH, zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu)

- přesnou identifikaci předmětu objednávky

- množství objednaného zboží

- místo a způsob plnění

- jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (v případě objednávky e-mailem postačí jméno a funkce).    

Článek 3.

Základní ustanovení

1. Veškeré dodávky krmných směsí (dále jen „zboží“) prodávajícího, uskutečněné v době platnosti a účinnosti těchto všeobecných podmínek, se řídí těmito všeobecnými podmínkami.

2. Kupující je povinen předložit prodávajícímu doklady o právní subjektivitě a oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, živnostenský list, atd.) a v případě jakékoliv změny bez prodlení předložit doklady s aktualizovanými údaji.

Článek 4.

Dodání zboží

Přeprava zboží

 1. Přepravu zboží do místa plnění (místo dodání zboží) zajišťuje prodávající přepravcem

na svůj účet, pokud mezi stranami není ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak, nebo pokud není níže v těchto všeobecných podmínkách stanoveno jinak.

2. Kupující je povinen předat prodávajícímu přepravní dispozice k přepravě zboží do místa plnění, popřípadě z místa plnění do místa určení, řádně a včas. Přepravní dispozice musí obsahovat potřebné údaje pro dodání zboží kupujícímu zejm. druh zboží, množství zboží ,  místo plnění, popřípadě místo určení, do kterého má být zboží dopraveno (adresa provozovny, adresa skladu, apod.), případně další upřesnění.

3. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, jsou lhůty pro předání přepravních dispozic prodávajícímu od kupujícího následující: u dodávek krmných směsí automobilovou přepravou po silnici min. 2 dny před dnem expedice dodávky zboží.

4.    Pro případ, že kupující nesplní svou povinnost předat prodávajícímu přepravní dispozice řádně a včas, je prodávající oprávněn:

a) po předchozím písemném vyrozumění kupujícího odeslat zboží do obvyklého místa plnění a zvolit dopravní prostředek. Není-li obvyklé místo plnění, je prodávající oprávněn odeslat zboží: v případě kamionové přepravy na adresu sídla kupujícího 

b) od smlouvy jednostranným úkonem odstoupit s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající je v takovémto případě oprávněn požadovat na kupujícím náhradu veškeré škody, která mu tím vznikla, včetně ušlého zisku.

5. Stanoví-li tak smlouva, může být zboží zasláno z místa plnění prodávajícím do místa určení. V případě, že se tak má stát prostřednictvím vlastní dopravy kupujícího, popř. prostřednictvím smluvního dopravce kupujícího, je kupující povinen předat prodávajícímu seznam řidičů a vozů, podle kterého bude realizována přeprava zboží, a předložit potřebné doklady týkající se jednotlivých dopravních prostředků včetně doložení jejich řádného  vyčištění a druhu zboží, které se přepravovalo min. ve třech předcházejících přepravách. Dále musí kupující předat prodávajícímu i plné  moci, opravňující pověřené osoby k převzetí zboží. Seznam osob pověřených k převzetí zboží je kupující povinen předat prodávajícímu vždy spolu se závaznou objednávkou zboží.

6.    V případě, že kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti, vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo vyplývající z ujednání ve smlouvě, případně jakýmkoliv způsobem znemožní prodávajícímu splnit povinnost dodat zboží, je povinnost prodávajícího dodat zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den lhůty zboží v místě plnění pohotové k odeslání nebo odevzdání a prodávající kupujícímu odešle o této skutečnosti zprávu.

7.    V případě, že kupující je v prodlení se svojí povinností hradit finanční závazek vůči prodávajícímu, vyplývající ze smlouvy nebo z těchto všeobecných podmínek, může prodávající odmítnout realizaci dodávky zboží do doby splnění daného finančního závazku.

Místo plnění

1. Místo plnění je sjednáno ve smlouvě s tím, že pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sklad prodávajícího, který prodávající oznámí kupujícímu.

Doba plnění (Termín dodání)

1.    Doba plnění (termín dodání) je sjednán ve smlouvě s tím, že prodávající má právo realizovat dodávku zboží i po částech až do dodání celkového množství. Jednotlivá dílčí plnění mohou být uskutečňována prodávajícím na základě písemné nebo telefonické objednávky kupujícího.

2.    V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a včas, poskytne kupující prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění jeho povinností, vyplývajících z dodávky zboží, která nesmí být kratší pěti pracovních dnů, počítaných ode dne, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemné vyrozumění o poskytnutí této dodatečné lhůty.

3.    V případě, že kupující neodebere, resp. nepřevezme zboží řádně a včas, má prodávající právo od smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, škod, jakož i nárok na ušlý zisk.

Množství, jakost a obal zboží

1.    Množství zboží je sjednáno ve smlouvě ve stanovených jednotkách míry, objemu nebo váhy a skutečně dodané množství zboží se může od množství sjednaného ve smlouvě odlišovat v toleranci ± 5 %, není-li sjednáno jinak.

2.    Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v jakosti stanovené ve smlouvě, odpovídající všem zákonným požadavkům. Jakostní znaky zboží budou deklarovány v průvodních dokladech předaných kupujícímu při dodávce zboží, kterými jsou vážní lístek a etiketa krmiva se specifikací zboží. Pokud si to kupující vyžádá, poskytne mu prodávající produktový list, který obsahuje další specifikaci zboží.

Smluvní strany si mohou též ve smlouvě stanovit srážkový systém pro případ, že jakostní parametry zboží při dodávce nebudou odpovídat parametrům, uvedeným ve smlouvě, v jakých případech bude zboží posuzováno jako nestandardní a kdy může být vráceno zpět.

3.    Zboží je prodáváno v nevratných obalech či jako volně ložené podle podmínek výrobce tak, aby bylo zabezpečeno jeho uchování a ochrana. Pokud je zboží prodáváno na vratných paletách či ve vratných obalech, je kupující povinen vratné obaly či palety včas a řádně vrátit podle dispozic prodávajícího. Pokud je zboží v nevratných obalech na paletách zajištěno přepravní folií proti jeho sesunu z palety, je kupující povinen bezprostředně po převzetí zboží tuto folii z nevratných obalů odstranit. Prodávající neručí za škody vzniklé případným zapařením a znehodnocením zboží v nevratných obalech uzavřených pod přepravní fólií, pokud kupující neprovede její odstranění bezprostředně po převzetí zboží.

Článek 5.

Kupní cena zboží a platební podmínky a roční množstevní bonus

1.    Kupní cena zboží v místě plnění je sjednána ve smlouvě jako cena smluvní, zahrnuje i náklady na dopravu do místa plnění a na obaly, pokud se strany nedohodnou jinak. Ke kupní ceně bude připočítávána DPH v zákonné výši.

2.    Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím, se splatností do 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tj. převzetí zboží kupujícím, nestanoví-li kupní smlouva jinak. Dnem splatnosti se rozumí den, kdy má být na příslušný účet prodávajícího připsána finanční částka, ke které se den splatnosti váže.

3.    Kupní cenu lze uhradit i započtením vzájemných pohledávek.

4.    Při prodlení s platbou jakéhokoliv závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby, stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů, nebo dle podmínek uvedených v kupní smlouvě. Úroky z prodlení jsou splatné současně s dlužnou částkou kupní ceny.

5.    Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení smlouvy. V případě, že je kupující vůči prodávajícímu v prodlení s platbou /dílčí platbou/ podle smlouvy nebo jakoukoliv jinou platbou, je prodávající oprávněn:

a) požadovat za dodávku /dílčí dodávku/ podle smlouvy platbu předem v přiměřené lhůtě, nebo

b) dodávky zboží zastavit, nebo

c) od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit jednostranným úkonem s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu. Prodávající může též odstoupit v případě, že kupující neposkytne platbu předem včas podle písm. a).

6.    Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část a nebo reklamované zboží z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní cenu, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z kupní ceny z důvodu vady zboží bude po zaplacení kupní ceny řešena dobropisem.

7. Prodávající může svým zákazníkům poskytnout roční množstevní bonus (dále jen „obratový bonus“)v návaznosti na množství odebraného krmiva a/nebo v návaznosti na splnění dalších podmínek stanovených prodávajícím(např. dodržení platebních podmínek atd.). Prodávající na základě svého uvážení předem stanoví na daný kalendářní rok podmínky pro poskytnutí obratového bonusu.

Prodávající se také může naopak rozhodnout, že na daný rok žádné podmínky pro poskytnutí obratového bonusu nestanoví a v důsledku toho že žádný obratový bonus v daném roce ani poskytovat nebude.

Poskytování obratových bonusů se řídí „Podmínkami poskytování finančních bonusů“ platnými vždy na jeden kalendářní rok. Aktuální bonusové podmínky jsou k dispozici v sídle prodávajícího.

Jestliže  v době platnosti aktuálních bonusových podmínek dojde k významné změně na trhu, zvláště pak změně cen vstupů, je dodavatel oprávněn bonusové podmínky změnit a jeho výši upravit.

Článek 6.

Zajištění kupní ceny zboží a kreditní limit

1. Smluvní strany si mohou ve smlouvě dohodnout kreditní limit pro kupujícího. Do výše takto stanoveného kreditního limitu pak prodávající bude uvolňovat zboží dle objednávek kupujícího.

2. Kreditní limit se rovná součtu neuhrazených pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých z dodávek zboží včetně DPH. Do kreditního limitu se započítávají i budoucí pohledávky prodávajícího za kupujícím, které vzniknou z akceptovaných objednávek či jinak uzavřených kupních smluv, na jejichž základě má prodávající závazek dodat v budoucnu kupujícímu zboží.

3. V případě, že je stanoven smlouvou kreditní limit, je kupující povinen poskytnout do výše takto sjednaného kreditního limitu zajištění ve formě zástavy, ručení nebo bianko směnky vlastní, tj. směnky vystavené kupujícím a avalované fyzickou osobou. Takto vystavená směnka s nevyplněným údajem směnečné sumy a datem splatnosti bude uložena v sídle prodávajícího, který je oprávněn ji vyplnit v případě, kdy kupující nesplní své závazky, vyplývající ze smlouvy či dodávek zboží, a předložit ji kupujícímu k zaplacení.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, popř. jiné povinnosti kupujícího, stanovené ve smlouvě nebo v těchto všeobecných podmínkách, je prodávající oprávněn realizovat zajištění, tj. vyzvat ručitele k plnění, realizovat zástavní právo či vyplnit směnečnou sumu na bianko směnce až do celkové výše dluhu kupujícího, vzniklého na základě smlouvy, aktuálního ke dni vyplnění, tj. do výše nesplacených kupních cen za dodávky zboží spolu s příslušenstvím a sankcemi. Den splatnosti směnky bude sedmý den ode dne vyplnění směnky.

Článek 7.

Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1.    Účinky dodání, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, nastávají předáním zboží v místě plnění kupujícímu. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, pokud prodávající odesílá zboží kupujícímu z místa plnění do místa určení prostřednictvím dopravce, pokud smlouva nestanoví jinak.

V ostatních případech přechází nebezpečí škody na zboží v souladu s příslušnou dodací doložkou (paritou) dle INCOTERMS 2000.

2.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího současně s přechodem nebezpečí škody na zboží podle ustanovení článku 7. odst.1., pokud není smlouvou nebo těmito podmínkami stanoveno jinak.

3.    Při přímých dodávkách zboží ze zahraničí přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku naplnění sjednané doložky podle aktuálně platných INCOTERMS.

4. Náklady na dopravu z místa plnění do místa určení hradí kupující.

Článek 8.

Odpovědnost za vady zboží

1.    Pokud dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, nebo balení podmínkám stanoveným ve smlouvě, má zboží vady. Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat.

2.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně poté, kdy na něho přejde nebezpečí škody na zboží.

3.    Vady zjistitelné při přejímce nebo prohlídce zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu neodkladně písemně (např. faxem, telegramem, elektronickou poštou, kurýrem) a nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení prohlídky zboží je povinen zaslat prodávajícímu doklad o provedené prohlídce a zjištění tvrzených vad zboží, potvrzený nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Vady zjistitelné laboratorním rozborem je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu do 14 kalendářních dnů od provedení prohlídky zboží.

4.    Uplatnění hmotnostních rozdílů, poškození obalů, nekvalitu nebo znehodnocení zboží musí kupující v rámci uplatněné reklamace doložit prodávajícímu i dokladem potvrzeným nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Zjistí-li kupující poškození dopravního prostředku nebo okolnosti nasvědčující úbytku zboží, je povinen požádat dopravce o převážení zásilky a v případě zjištění odchylky od hmotnosti, uvedené v přepravním dokladu, požádat o sepsání příslušného zápisu (u přepravy po železnici – komerční zápis ČD) a reklamaci uplatnit u dopravce. Hmotnostní rozdíly u zásilek, přepravovaných po železnici se řeší na základě Přepravního řádu ČD.

5.    V případě reklamace vady jakosti zboží předloží kupující prodávajícímu zároveň s uplatněním reklamace i průměrný vzorek reklamovaného zboží, který byl odebrán za přítomnosti zástupce prodávajícího příp.se souhlasem prodávajícího za přítomnosti nezávislé odborné třetí osoby. Tento průměrný vzorek se rozdělí na 3 díly a 1 díl se zašle neprodleně kontrolnímu orgánu (Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému či Státní veterinární  správě), pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné autoritativní kontrolní instituci. Výsledek laboratorního rozboru tohoto orgánu je pak pro vyřízení reklamace pro obě smluvní strany závazný.

6.    Po dobu vyřizování reklamace jakosti zboží až do okamžiku jejího úplného vyřízení je kupující povinen, pokud se strany nedohodnou jinak, reklamované zboží uskladnit odděleně a přizvat ke zjištění rozsahu vad prodávajícího či nezávislou kontrolní společnost (odbornou třetí osobu). Bez předcházejícího výslovného souhlasu prodávajícího, nesmí být s tímto zbožím nakládáno způsobem, který by ztížil nebo znemožnil následnou kontrolu reklamované vady. Za tímto účelem je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží v místě jeho skladování.

7.    Reklamaci skrytých vad dodaného zboží musí kupující písemně uplatnit u prodávajícího nejpozději v záruční lhůtě. Prodávající zaručuje, že zboží má obvyklé vlastnosti nejméně po dobu 6 měsíců ode dne jeho dodání.

8.    Prodávající sdělí do 3 dnů od obdržení řádného oznámení kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo v téže lhůtě reklamaci odmítne. I po této lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neopodstatněná.

9.    Je-li prodávajícím reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání chybějícího nebo náhradního zboží za zboží vadné nebo slevu z kupní ceny.

10.   Poruší – li kupující svou povinnost provést včasnou prohlídku zboží nebo řádně oznámit vady zboží dle těchto všeobecných podmínek, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží v takovémto případě nevznikají.

11.   V případě potřeby prokázat existenci vad zboží prostřednictvím expertního posouzení, hradí náklady s tímto posouzením spojené strana, která takovéto expertní posouzení zadala, s právem uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči druhé straně v případě, že závěr vyřízení reklamace bude svědčit v její prospěch.

Článek 9.

Okolnosti, vylučující odpovědnost

1.    Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a)     v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídaných a druhou smluvní stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, např. havárie výrobního zařízení, přírodní katastrofa, válka, sabotáž, stávka. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky, vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci nebo

b)     v důsledku zásahu úředních míst země prodávajícího nebo kupujícího, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vyšší mocí se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí také výše popsané okolnosti, pokud nastanou u subdodavatele prodávajícího, jestliže zapříčiní nemožnost smluvního plnění. 

Článek 10.

Řešení sporu

1.    Vznikne – li mezi smluvními stranami ve vztahu ke smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí, aby takovýto spor vyřešili smírnou cestou.

2.    Nepodaří – li se spor, vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, má každá ze stran právo předložit tento spor k rozhodnutí soudům. Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc a příslušnost soudů České republiky. 

3.    Pokud nebude ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z nich vyplývající, vznikající a související, právem České republiky.

Článek 11.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit v případě, že nastane situace uvedená v článku 9 těchto všeobecných podmínek.

Článek 12.

Ostatní ujednání

1. Kupující je povinen neprodleně oznamovat prodávajícímu každou změnu v personálním obsazení svého statutárního orgánu a každou změnu ovládající osoby ve smyslu § 74 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. V případě porušení tohoto závazku vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, vzniklé přímo či nepřímo v důsledku porušení této povinnosti kupujícího.

2. Prodávající si vyhrazuje právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že změna v personálním obsazení statutárního orgánu kupujícího, popř. jeho ovládající osoby bude prodávajícím vyhodnocena jako vysoce riziková. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

1.    Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce kupujícího, které nejsou v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je prodávající před dodávkou zboží písemně kupujícímu nepotvrdil.

2.    Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a INCOTERMS 2010.

3.    Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.02.2017 a nahrazují veškeré případné předchozí všeobecné podmínky pro prodej zboží – krmných směsí-  prodávajícího.

  

B. Všeobecné dodací a platební podmínky

ZZN Pelhřimov a.s.

Pelhřimov, Nádražní 805,  IČ 46678140, DIČ CZ46678140

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 496

 (dále jen všeobecné podmínky)

Článek 1.

Definice

Není-li v textu těchto všeobecných podmínek výslovně uvedeno jinak, mají dále použité pojmy následující význam:

ZZN Pelhřimov“ nebo „Prodávající“ znamená společnost ZZN Pelhřimov a. s., se sídlem Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IČO 46678140, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 496

Kupující“ znamená jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu vystupující jako podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti, se kterou ZZN Pelhřimov vstupuje do jednání o dodání Zboží.

Objednávka“ znamená objednávku Zboží učiněnou Kupujícím a potvrzenou Prodávajícím.

Smlouva“ znamená jakoukoliv kupní či obdobnou smlouvu uzavřenou mezi ZZN Pelhřimovem a Kupujícím, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky v souladu s článkem 3 níže.

Smluvní strany“ znamená společně Prodávajícího a Kupujícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Všeobecné podmínky“ znamená tyto všeobecné dodací a platební podmínky.

Zboží“ znamená Zboží dodávané na základě smlouvy či objednávky ZZN Pelhřimovem Kupujícímu, zejména hnojiva, agrochemikálie, zemědělské komodity a osiva.

Článek 2.

Obecné ustanovení

       Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv, uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji a dodání Zboží. Seznámení se s těmito všeobecnými podmínkami a souhlas s nimi stvrzuje Kupující uzavřením smlouvy či učiněním objednávky nebo podpisem těchto Všeobecných podmínek. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy použité ve Smlouvě význam, uvedený v těchto Všeobecných podmínkách. V případě rozporu mezi Smlouvou a Všeobecnými podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno ve Smlouvě.    

Článek 3.

Rozsah použití Všeobecných podmínek

1. Tyto Všeobecné podmínky upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji Zboží Kupujícímu, vyjma případů, kdy jejich použití, ať už zcela nebo z části bude vyloučeno ujednáním Smluvních stran v rámci Smlouvy.

2. Tyto Všeobecné podmínky jsou rovněž součástí Smluv, vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě objednávky Kupujícího potvrzené Prodávajícím.

3. Prodávající akceptuje pouze písemnou objednávku Kupujícího, doručenou osobně, poštou nebo faxem do sídla Prodávajícího, nebo elektronicky e-mailem. Každá objednávka musí obsahovat všechny dále uvedené náležitosti:

- úplnou identifikaci subjektu Kupujícího (obchodní firma a sídlo Kupujícího, IČO, DIČ, pokud je plátcem DPH, zápis do obchodního rejstříku, kontaktní osobu včetně telefonu a e-mailu)

- přesnou identifikaci předmětu objednávky (Zboží)

- množství objednaného Zboží

- místo a způsob dodání Zboží, dodací podmínky (doložky) v souladu s INCOTERMS 2010

- jméno a podpis oprávněného zástupce KKupujícího (v případě objednávky e-mailem postačí jméno a funkce).

4. Na základě objednávky vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení objednávky obsahující druh, množství a cenu Zboží, které se zavazuje Kupujícímu dodat, popřípadě jiným způsobem objednávku potvrdí.

5. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu na jeho žádost doklady o své právní subjektivitě, oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, výpis z živnostenského rejstříku atd.), bankovnímu účtu a v případě jakékoliv změny bez prodlení předložit doklady s aktualizovanými údaji

6. Jakákoliv nabídka Zboží učiněná Prodávajícím není závazná, dokud není Smluvními stranami uzavřena Smlouva, ledaže by Prodávající svoji nabídku výslovně označil jako závaznou. 

Článek 4.

Dodání Zboží

Přeprava Zboží

1. Přepravu Zboží do místa plnění (místo dodání Zboží) zajišťuje Prodávající na svůj účet, pokud Smluvními stranami není výslovně dohodnuto jinak, nebo pokud není níže v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak.

2. Kupující je povinen předat Prodávajícímu přepravní dispozice k přepravě Zboží do místa plnění řádně a včas. Přepravní dispozice musí obsahovat potřebné údaje pro dodání Zboží Kupujícímu, zejm. druh dopravního prostředku (kamion, železniční vagón, loď), místo plnění, do kterého má být Zboží dopraveno (železniční stanice, adresa provozovny, adresa skladu, přístav, apod.), případně další upřesnění.

3.  Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, jsou lhůty pro předání přepravních dispozic následující:

*u lodních dodávek 24 hodin před avízovaným započetím nakládky

*u dodávek po železnici a silnici min. 2 dny před avízovanou expedicí Zboží.

4.    Pro případ, že Kupující nesplní svou povinnost předat Prodávajícímu přepravní dispozice řádně a včas, je Prodávající oprávněn:

a) po předchozím písemném vyrozumění Kupujícího odeslat Zboží do obvyklého místa plnění a zvolit dopravní prostředek. Není-li obvyklé místo plnění, je Prodávající oprávněn odeslat Zboží:

*v případě přepravy po železnici do železniční stanice v místě sídla Kupujícího, nebo není-li, v místě nejbližším sídla Kupujícího,

*v případě kamionové přepravy na adresu sídla Kupujícího a

*v případě přepravy lodí do přístavu v místě sídla Kupujícího, nebo není-li, v místě nejbližším sídla Kupujícího nebo

b) od Smlouvy jednostranným úkonem odstoupit s účinky odstoupení okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Kupujícímu. Prodávající je v takovémto případě oprávněn požadovat na Kupujícím náhradu veškeré škody, která mu tím vznikla, včetně ušlého zisku.

5. Stanoví-li tak smlouva, je Zboží dodáno Prodávajícím jeho předáním Kupujícímu, popř. smluvnímu dopravci.  V takovém případě je Kupující povinen předat Prodávajícímu (i) seznam řidičů a vozů, podle kterého bude realizována přeprava Zboží, (ii) potřebné doklady, týkající se jednotlivých dopravních prostředků a (iii) plnou moc, opravňující pověřené osoby k převzetí Zboží. Seznam osob pověřených k převzetí Zboží je Kupující povinen předat Prodávajícímu vždy spolu se závaznou objednávkou Zboží.

6.    Řádné a včasné dodání Zboží Prodávajícím je podmíněné poskytnutím nezbytné součinnosti Kupujícího v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami. V případě, že Kupující je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti, vyplývající z těchto Všeobecných podmínek nebo vyplývající z ujednání ve Smlouvě, případně jakýmkoliv způsobem znemožní Prodávajícímu splnit povinnost dodat Zboží, je povinnost Prodávajícího dodat Zboží včas splněna, bylo-li nejpozději v poslední den dohodnuté doby plnění Zboží v místě plnění připravené k odeslání nebo odevzdání a Prodávající Kupujícímu odeslal o této skutečnosti zprávu.

7.    V případě, že Kupující je v prodlení se svojí povinností uhradit jakýkoliv finanční závazek vůči Prodávajícímu, vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto Všeobecných podmínek, může Prodávající odmítnout realizaci dodávky Zboží do doby splnění daného finančního závazku.

Místo plnění

1. Místo plnění je sjednáno ve smlouvě s tím, že pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sklad Prodávajícího, který Prodávající oznámí Kupujícímu.

2. Je-li vlastnické právo ke Zboží převáděno skladištním listem, je místem plnění sídlo Prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak.

Doba plnění (Termín dodání)

1.    Doba plnění (termín dodání) je sjednána ve Smlouvě s tím, že Prodávající má právo realizovat dodávku Zboží i po částech až do dodání celkového množství. Kupující je v takovém případě povinen jednotlivé dodávky Zboží přijmout.

2.    V případě, že Prodávající nedodá Zboží řádně a včas, poskytne Kupující Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění jeho povinností, vyplývajících z dodávky Zboží, která nesmí být kratší pěti pracovních dnů v případě dodávek v rámci České republiky a deseti pracovních dnů v případě dodávek mimo Českou republiku, počítaných ode dne, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné vyrozumění o poskytnutí této dodatečné lhůty.

3.    V případě, že Kupující neodebere, resp. nepřevezme Zboží řádně a včas, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením s tím, že účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Kupujícímu. Prodávající má v této souvislosti právo uplatnit vůči Kupujícímu nárok na náhradu veškerých v této souvislosti vzniklých nákladů, škod, jakož i nárok na ušlý zisk.

Množství, jakost a obal Zboží

1.    Množství Zboží je sjednáno ve smlouvě ve stanovených jednotkách míry, objemu nebo váhy a skutečně dodané množství Zboží se může od množství sjednaného ve smlouvě odlišovat v toleranci ± 5 %, není-li sjednáno jinak.

2.    Prodávající je povinen dodat Zboží v jakosti, stanovené ve smlouvě, odpovídající všem zákonným požadavkům. Jakostní znaky Zboží budou deklarovány v průvodních dokladech při dodávce Zboží. Smluvní strany si mohou též ve Smlouvě stanovit srážkový systém pro případ, že jakostní parametry Zboží při dodávce nebudou odpovídat parametrům, uvedeným ve smlouvě, v jakých případech bude Zboží posuzováno jako nestandardní a kdy může být vráceno zpět.

3.    Zboží je prodáváno v nevratných obalech či jako volně ložené podle podmínek výrobce tak, aby bylo zabezpečeno jeho uchování a ochrana. Pokud je Zboží prodáváno na vratných paletách či ve vratných obalech, je Kupující povinen vratné obaly či palety včas a řádně vrátit podle instrukcí Prodávajícího. Jestliže nejsou vratné obaly či palety vráceny ve lhůtě stanovené Prodávajícím, má se za to, že tyto vratné obaly či palety byly Kupujícímu Prodávajícím prodány za obvyklou tržní cenu. V takovém případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu na základě vystavené faktury kupní cenu za dodané vratné obaly či palety. 

4.    Pokud si Kupující zajišťuje dopravu Zboží prostřednictvím vlastních či pronajatých železničních vozů, kontejnerů pro silniční dopravu či pokud k přepravě Zboží použije Kupující vlastní obaly, odpovídá za to, že tyto odpovídají platným právním, technickým a bezpečnostním předpisům. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen zkoumat jejich vhodnost pro dopravu Zboží. 

Článek 5.

Kupní cena Zboží a platební podmínky

1.    Kupní cena Zboží je sjednána ve Smlouvě jako cena smluvní, zahrnuje i náklady na dopravu do místa plnění a na obaly, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ke kupní ceně bude připočítávána DPH v zákonné výši. Veškeré další případné daňové povinnosti, cla a poplatky hrazené v souvislosti s dodáním Zboží Kupujícímu a převodem vlastnického práva ke Zboží na Kupujícího jdou k tíži Kupujícího. 

2.    Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané Zboží na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, se splatností do 14 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tj. převzetí Zboží Kupujícím či dodáním Zboží do místa plnění, nestanoví-li Smlouva jinak. Dnem splatnosti se rozumí den, kdy má být na příslušný účet Prodávajícího připsána finanční částka, ke které se den splatnosti váže.

3.    Prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení Smlouvy. V případě, že je Kupující vůči Prodávajícímu v prodlení s platbou /dílčí platbou/ podle Smlouvy nebo jakoukoliv jinou platbou, je Prodávající oprávněn:

a) v případě prodlení Kupujícího s úhradou dílčí splátky požadovat zaplacení celé pohledávky, nebo

b) požadovat za dodávku /dílčí dodávku/ podle Smlouvy platbu předem v přiměřené lhůtě, nebo

c) dodávky Zboží zastavit (v takovém případě není neplnění dodávek ze strany Prodávajícího porušením Smlouvy a Prodávající nenese vůči Kupujícímu odpovědnost za případné újmy tím způsobené), nebo

d) od Smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit jednostranným úkonem s tím, že účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Kupujícímu. Prodávající může též odstoupit v případě, že Kupující neposkytne platbu předem včas podle písm. b).

4.    Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část anebo reklamované Zboží z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči Prodávajícímu. Případná sleva z kupní ceny z důvodu vady Zboží bude po zaplacení kupní ceny řešena dobropisem.

5. Kupující není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na kupní cenu, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných     

Článek 6.

Zajištění a utvrzení závazku zaplacení kupní ceny Zboží a kreditní limit

1. Smluvní strany si mohou ve Smlouvě dohodnout kreditní limit pro Kupujícího. Až do výše takto stanoveného kreditního limitu pak Prodávající bude uvolňovat Zboží dle objednávek Kupujícího.

2. Kreditní limit se rovná součtu neuhrazených pohledávek Prodávajícího za Kupujícím, vzniklých z dodávek Zboží včetně DPH. Do kreditního limitu se započítávají i budoucí pohledávky Prodávajícího za Kupujícím, které vzniknou z akceptovaných objednávek či jinak uzavřených kupních smluv, na jejichž základě má Prodávající závazek dodat v budoucnu Kupujícímu Zboží.

3. V případě, že je stanoven Smlouvou kreditní limit, je Kupující povinen poskytnout do výše takto sjednaného kreditního limitu zajištění ve formě zástavy, ručení, finanční záruky nebo bianko směnky vlastní, tj. směnky vystavené Kupujícím a avalované fyzickou osobou. Takto vystavená směnka s nevyplněným údajem směnečné sumy a datem splatnosti bude uložena v sídle Prodávajícího, který je oprávněn ji vyplnit v případě, kdy Kupující nesplní své závazky, vyplývající ze Smlouvy či dodávek Zboží, a předložit ji Kupujícímu k zaplacení.

4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, popř. jiné povinnosti Kupujícího, stanovené ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných podmínkách, je Prodávající oprávněn realizovat zajištění, tj. vyzvat ručitele či výstavce k plnění, realizovat zástavní právo či vyplnit směnečnou sumu na bianko směnce až do celkové výše dluhu Kupujícího, vzniklého na základě Smlouvy, aktuálního ke dni vyplnění, tj. do výše nesplacených kupních cen za dodávky Zboží spolu s příslušenstvím, smluvní pokutou, nárokem na náhradu škody, případně dalšími sankcemi. Den splatnosti směnky bude sedmý kalendářní den ode dne vyplnění směnky.

Článek 7.

Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

1.    Dodáním  Zboží do místa plnění  přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen předat Zboží v určitém místě dopravci, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci, pokud Smlouva nestanoví jinak.

V ostatních případech přechází nebezpečí škody na Zboží v souladu s příslušnou dodací doložkou (paritou) dle INCOTERMS 2010.

2.    Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího současně s přechodem nebezpečí škody na Zboží podle ustanovení článku 7. odst.1., pokud není Smlouvou nebo těmito podmínkami stanoveno jinak.

3.    Při přímých dodávkách Zboží ze zahraničí přechází vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího v okamžiku naplnění sjednané doložky podle INCOTERMS 2010.

4. Náklady na dopravu z místa plnění do konečného místa určení hradí Kupující.

Článek 8.

Odpovědnost za vady Zboží

1.    Pokud dodané Zboží neodpovídá co do množství, vlastností, jakosti, nebo balení podmínkám stanoveným ve Smlouvě, má Zboží vady. Vady Zboží je Kupující povinen Prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat.

2.    Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezprostředně po jeho dodání.

3.    Vady zjistitelné při přejímce nebo prohlídce Zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu neodkladně písemně (např. faxem, telegramem, elektronickou poštou, kurýrem) a nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení prohlídky Zboží je povinen zaslat Prodávajícímu doklad o provedené prohlídce a zjištění tvrzených vad Zboží, potvrzený nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Vady zjistitelné laboratorním rozborem je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu do 14 kalendářních dnů od provedení prohlídky Zboží.

4.    Uplatnění hmotnostních rozdílů, poškození obalů, vady jakosti nebo znehodnocení Zboží musí Kupující v rámci uplatněné reklamace doložit Prodávajícímu i dokladem potvrzeným nezávislou kontrolní společností (odbornou třetí osobou). Zjistí-li Kupující poškození dopravního prostředku nebo okolnosti nasvědčující úbytku Zboží, je povinen požádat dopravce o převážení zásilky a v případě zjištění odchylky od hmotnosti, uvedené v přepravním dokladu, požádat o sepsání příslušného zápisu (u přepravy po železnici – komerční zápis ČD) a reklamaci uplatnit u dopravce. Hmotnostní rozdíly u zásilek, přepravovaných po železnici se řeší na základě Přepravního řádu ČD.

5.    V případě reklamace vady jakosti Zboží předloží Kupující Prodávajícímu zároveň s uplatněním reklamace i průměrný vzorek reklamovaného Zboží, který byl odebrán za přítomnosti nezávislé odborné třetí osoby, případně za přítomnosti zástupce Prodávajícího. Tento průměrný vzorek rozdělí Kupující za přítomnosti nezávislé odborné třetí osoby na 3 díly a 1 díl zašle neprodleně kontrolnímu orgánu (Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému či Státní rostlinolékařské správě), pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné autoritativní kontrolní instituci. Výsledek laboratorního rozboru tohoto orgánu je pak pro vyřízení reklamace pro obě smluvní strany závazný.

6.    Po dobu vyřizování reklamace jakosti Zboží až do okamžiku jejího úplného vyřízení je Kupující povinen, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, reklamované Zboží uskladnit odděleně a přizvat ke zjištění rozsahu vad Prodávajícího či nezávislou kontrolní společnost (odbornou třetí osobu). Bez předcházejícího výslovného souhlasu Prodávajícího, nesmí být s tímto Zbožím nakládáno způsobem, který by ztížil nebo znemožnil následnou kontrolu reklamované vady. Za tímto účelem je Kupující povinen umožnit Prodávajícímu prohlídku reklamovaného Zboží v místě jeho skladování.

7.    Reklamaci skrytých vad dodaného Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 6 měsíců ode dne jeho dodání.

8.    Prodávající sdělí do 14 dnů od obdržení řádného oznámení Kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo v téže lhůtě reklamaci odmítne. I po této lhůtě je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neopodstatněná.

9.    Je-li Prodávajícím reklamace uznána jako oprávněná, může Kupující požadovat dodání chybějícího nebo náhradního Zboží za Zboží vadné nebo slevu z kupní ceny.

10.   Poruší – li Kupující svou povinnost provést včasnou prohlídku Zboží nebo řádně oznámit vady Zboží dle těchto Všeobecných podmínek, je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží v takovémto případě nevznikají.

11.   V případě potřeby prokázat existenci vad Zboží prostřednictvím expertního posouzení, hradí náklady s tímto posouzením spojené Smluvní strana, která takovéto expertní posouzení zadala, s právem uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči druhé Smluvní straně v případě, že závěr vyřízení reklamace bude svědčit v její prospěch.

Článek 9.

Okolnosti vylučující protiprávnost

1.    Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo úplné neplnění Smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a)     v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy jako výsledek nepředvídaných a druhou smluvní stranou neodvratitelných událostí mimořádného charakteru, např. havárie výrobního zařízení, přírodní katastrofa, válka, sabotáž, stávka. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou smluvní strany povinny splnit závazky, vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci nebo

b)     v důsledku zásahu úředních míst země Prodávajícího nebo Kupujícího, který znemožní smluvním stranám splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Článek 10.

Řešení sporu

1.    Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc a příslušnost soudů České republiky. 

2.    Pokud nebude ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, jakož i právní poměry z nich vyplývající, vznikající a související, právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží ze dne 11. dubna 1980 a norem mezinárodního soukromého práva je vyloučena.

Článek 11.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví platné právní předpisy.

2. Každá ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit v případě, že nastane situace uvedená v článku 9 těchto Všeobecných podmínek.

Článek 12.

Ostatní ujednání

1. Kupující je povinen neprodleně oznamovat Prodávajícímu každou změnu v personálním obsazení svého statutárního orgánu a každou změnu ovládající osoby ve smyslu platných právních předpisů, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. V případě porušení tohoto závazku vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody, vzniklé přímo či nepřímo v důsledku porušení této povinnosti Kupujícího.

2. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

1.    Tyto všeobecné podmínky se vztahují na veškeré dodávky Zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je Prodávající před dodávkou Zboží písemně Kupujícímu nepotvrdil.

2.    Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami, se řídí platnými právními předpisy a INCOTERMS 2010.

3.    Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016 a nahrazují veškeré předchozí všeobecné podmínky pro prodej Zboží Prodávajícího.

                                                           ZZN Pelhřimov a.s.

                                                           Nádražní  805

                                                           393 57 Pelhřimov

Kupující prohlašuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojuje svůj podpis.

 

C.  Všeobecné jakostní podmínky    

ZZN Pelhřimov a.s.

Pelhřimov, Nádražní 805,  IČ 46678140, DIČ CZ46678140

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 496

 (dále jen „Jakostní podmínky“)

Článek 1.

Definice

Není-li v textu těchto všeobecných podmínek výslovně uvedeno jinak, mají dále použité pojmy následující význam:

ZZN Pelhřimov“ nebo „Kupující“ znamená společnost ZZN Pelhřimov a. s., se sídlem Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov, IČO 46678140, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 496

Prodávající“ znamená jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu vystupující jako podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti, se kterou ZZN Pelhřimov vstupuje do jednání o dodání Zboží.

Objednávka“ znamená objednávku Zboží učiněnou ZZN Pelhřimov jako Kupujícím a potvrzenou Prodávajícím.

Smlouva“ znamená jakoukoliv kupní či obdobnou smlouvu uzavřenou mezi ZZN Pelhřimovem a Kupujícím, na kterou se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky v souladu s článkem 3 níže.

Smluvní strany“ znamená společně Prodávajícího a Kupujícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Jakostní podmínky“ znamená tyto všeobecné podmínky upravující jakostní vlastnosti Zboží.

Zboží“ znamená Zboží dodávané na základě smlouvy či objednávky Prodávajícím Kupujícímu, zejména zemědělské komodity.

Článek 2.

Obecné ustanovení

       Tyto Jakostní podmínky jsou nedílnou součástí smluv, uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji a dodání Zboží. Seznámení se s těmito všeobecnými podmínkami a souhlas s nimi stvrzuje Prodávající uzavřením smlouvy či akceptací objednávky nebo podpisem těchto Jakostních podmínek. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy použité ve Smlouvě význam, uvedený v těchto Jakostních podmínkách. V případě rozporu mezi Smlouvou a Jakostními podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno ve Smlouvě.    

Článek 3.

Rozsah použití Všeobecných podmínek

1. Tyto Jakostní podmínky upravují základní jakostní vlastnosti Zboží, které dodá Prodávající Kupujícímu a výši slev z kupní ceny Zboží, které je Prodávající povinen Kupujícímu poskytnout v případě, že bude dodáno vadné Zboží. Tyto Jakostní podmínky se použijí na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji Zboží Kupujícímu, vyjma případů, kdy jejich použití, ať už zcela nebo z části bude vyloučeno ujednáním Smluvních stran v rámci Smlouvy.

2. Tyto Jakostní podmínky jsou rovněž součástí Smluv, vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě objednávky Kupujícího potvrzené Prodávajícím.

Článek 4.

Jakostní vlastnosti zboží a výše slev z kupní ceny

1. Prodávající se zavazuje dodat kupující Zboží, které bude splňovat níže uvedené základní jakostní vlastnosti a pro případ, že Kupující využije svého práva a uplatní vůči prodávajícímu nárok na poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží z důvodu vad zboží, poskytne Prodávající Kupujícímu slevu z kupní ceny Zboží v níže uvedené výši.

Jakostní znaky rostlinných produktů pro potravinářské účely

    Pšenice Žito Řepka  Kukuřice Oves
objem.hmot.min. kg/hl 80,0 73,0 *** *** 65,0
příměsi zákl. % 3,0 4,0 2,0 10,0 3,0
příměsi max. % 3,0 4,0 3,0 15,0 5,0
nečistoty zákl. % 0,3 0,5 2,0 1,0 0,5
nečistoty max. % 0,3 0,5 3,0 3,0 1,0
vlhkost zákl. % 14,0 14,0 8,0 14,0 12,0
vlhkost max. % 15,0 20,0 20,0 30,0 13,0
číslo poklesu min. sec. 250,0 130,0 *** *** ***
lepek min. % 28,0 *** *** *** ***
obsah oleje min. % *** *** 42,0 *** ***
obsah N-látek v sušině min. % 13,0 *** *** *** ***
Zelenyho test zákl. ml 40,0 *** *** *** ***
Zelenyho test min. ml 35,0 *** *** *** ***
obsah glukosinolátů max. µmol/g *** *** 25,0 *** ***
zrna v pluchách max. % *** *** *** *** 5,0

U dodávky semene řepky musí  být obsah  kys. erukové max. 2%. PĚSTITEL JE POVINEN DEKLAROVAT POUŽITÍ UZNANÉHO OSIVA řepky olejné,při nedodržení této povinnosti bude cena stanovena dohodou.   Z domácí produkce jarních a ozimých odrůd pšenice potravinářské zapsaných ve Státní odrůdové knize s odpovídající pekařskou jakostí, PĚSTITEL JE POVINEN DEKLAROVAT ODRUDU. U žita potravinářského musí být dodávka prostá námele, v opačném případě bude nakoupeno jako krmné.

Jakostní znaky rostlinných produktů pro krmné  účely:

    Pšenice Ječmen Oves Tritikale Oves nahý Hrách krm.
příměsi zákl. % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
příměsi max. % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0
nečistoty zákl. % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
nečistoty max. % 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 2,0
vlhkost zákl. % 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
vlhkost max. % 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
obsah šk.neč.max. % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
objem.hmot.min. kg/hl 76,0 64,0 *** *** *** ***

Technické požadavky pro krmné obiloviny

Za příměs se považuje:

 • semena všech kulturních rostlin
 • zrna nedozrálá a zelená, pokud nepatří do nečistot
 • zrna porostlá, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček
 • zrna poškozená zapařením nebo sušením, se zřejmou změnou barvy slupky

Za nečistoty se považují:

 • anorganické nečistoty (zemina, kaménky, písek apod.)
 • plevy, sláma, části klasů, oklasků, listů apod..
 • zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá
 • zrna nedozrálá ve voskové nebo mléčné zralosti
 • zrna hluchá
 • škodlivé nečistoty dle ČSN 46 1200-1:1998

Zdravotní nezávadnost:

Semena krmných obilovin musí být zdravotně nezávadná, vyzrálá, bez škůdců a cizích pachů,vhodná ke krmným účelům. Porostlost zrn nesmí být vyšší než 5%.

 1. V ostatních znacích musí dodané zboží odpovídat příslušným předmětovým normám uvedeným ve Smlouvě.
 2.  Místem množstevní a jakostní přejímky je místo určené kupujícím jako místo určení tyto naměřené hodnoty jsou rozhodující a dále neměnné.
 3.  Zboží, ve kterém bude zjištěna přítomnost škůdců, bude vráceno zpět prodávajícímu na jeho náklady.
 4.  Obiloviny s porostlostí nad  5,0%   nebo  s  přítomností  pachu  nebudou  vykupovány ke krmným účelům (ani na KF), ale pouze za ceny dohodou jako nestandardní zboží.
 5. Za každé započaté vyšší 1,0 % nečistot nad základní srážka  1,0 % z hmotnosti.
 6. Pod uvedené základní hodnoty vlhkosti se hmotnostní přepočet neprovádí. Za každé vyšší 0,5% vlhkosti u obilovin a luštěnin a za každé započaté vyšší 0,5% vlhkosti u semene řepky olejné a ječmene sladovnického je srážka 0,6% ze skutečné hmotnosti.
 7. Za každé vyšší 0,1 % příměsí celkem nad základní  sleva  0,06 % z nákupní ceny (bez DPH).
 8. U semene řepky olejné  s obsahem oleje  pod  41,0 % bude provedena srážka za každé i  započaté  nižší  0,1 % olejnatosti  ve výši  10,0  Kč / tunu.
 9. Prodávající čestně prohlašuje, že nedodává kupujícímu komodity vypěstované z geneticky modifikovaného osiva.

 

Jakostní parametry sladovnického ječmene:

Parametr uzanční jakost srážky ze zákl.ceny par.obchodovatelné
vlhkost max. 14,0% za 1% vyšší -1,2% max. 14,5%
přepad nad s. 2,5mm min. 92,0% za 1% nižší -0,5% min. 85,0%
poškozená zrna max. 2,0% za 1% vyšší -1,0% max. 4,0%
zahnědlé špičky max. 2,0% za 1% vyšší -0,5% max. 4,0%
porostlost max. 0,0% za 0,5% vyšší -0,5% max. 0,3%
celkový odpad max. 3,0% za 1% vyšší -1,0% max. 3,0%
odrůdová čistota min. 95,0% -300 Kč/t min. 93,0%
klíčivost min. 98,0% za 1% nižší -1,0% min. 97,0%
klíčivá energie min. 98,0% za 1% nižší -1,0% min. 95,0%
N-látky 10,5 - 11,0% za 0,1% vyšší -0,5% max. 11,5%

Za každé započaté vyšší 1,0% celkového odpadu nad základní 1,0% se provádí srážka 1,0% z hmotnosti. Základní cena za ječmen sladovnický se rozumí v označení jakosti a deklaraci čisté odrůdy na dodacím listu. Není-li odrůda deklarována, je ječmen považován za směs odrůd a cena bude stanovena dohodou. Důsledné uplatňování nákupu pouze vybraných odrůd. Při dodávce ječmene sladovnického v přírodním stavu, jehož podíl nad sítem 2,5 mm bude nižší než 92%, bude provedeno rozdělení dle skutečného zjištěného podílu na ječmen sladovnický a krmný. Zjištěná hodnota celkového odpadu bude ponížena z hmotnosti krmného ječmene v přepočtu z celkové hmotnosti dodávky.

Tabulka pro výpočet slevy za vlhkost - za 1 tunu hmotnosti zjištěné při převzetí zboží, cena v Kč/t:

% vlhkosti řepka olejná % vlhkosti obiloviny hrách krmný
8,1 - 9,0 80      
9,1 - 10,0 160      
10,1 - 11,0 240      
11,1 - 12,0 320      
12,1 - 13,0 400      
13,1 - 14,0 480      
14,1 - 15,0 560 14,5 - 15,0 80 80
15,1 - 16,0 640 15,1 - 16,0 160 160
16,1 - 17,0 720 16,1 - 17,0 240 240
17,1 - 18,0 800 17,1 - 18,0 320 320
18,1 - 19,0 880 18,1 - 19,0 400 400
19,1 - 20,0 960 19,1 - 20,0 480 480

Tabulka pro výpočet slevy  za nečistoty -  za 1 tunu hmotnosti zjištěné při  převzetí zboží, cena v Kč/t:                        

obiloviny pro krmné účely                                                                            

obiloviny krmné hrách řepka olejná
% nečistot sleva Kč % nečistot sleva Kč % nečistot sleva Kč
0,0 - 1,0 *** 0,0 - 2,0 *** 0,0 - 2,0 ***
1,1 - 6,0 65 2,1 - 5,0 65 2,1 - 5,0 65
6,1 - 11,0 130 5,1 - 8,0 130 5,1 - 8,0 130
11,1 - 16,0 195 8,1 - 11,0 195 8,1 - 11,0 195
16,1 - 21,0 260 11,1 - 14,0 260 11,1 - 14,0 260

obiloviny pro potravinářské účely

pšenice žito oves
% nečistot sleva Kč % nečistot sleva Kč % nečistot sleva Kč
0,0 - 0,5 *** 0,0 - 0,5 *** 0,0 - 0,6 ***
0,6 - 3,0 65 0,6 - 3,0 65 0,6 - 2,0 65
3,1 - 6,0 130 3,1 - 6,0 130 2,1 - 5,0 130
*** *** *** *** 5,1 - 7,0 185

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

1.    Tyto Jakostní podmínky se vztahují na veškeré dodávky Zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, se považují za neplatné, pokud je Prodávající před dodávkou Zboží písemně Kupujícímu nepotvrdil.

2.    Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami, se řídí platnými právními předpisy a INCOTERMS 2010.

3.    Tyto Jakostní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016 a nahrazují veškeré předchozí Jakostní podmínky pro koupi Zboží od Prodávajícího.

                                                           ZZN Pelhřimov a.s.

                                                           Nádražní  805

                                                           393 57 Pelhřimov

Prodávající prohlašuje, že se s těmito Jakostními podmínkami seznámil, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojuje svůj podpis.